Art Station

regulamin szkoły
REGULAMIN ART STATION
 1. Świadoma i dobrowolna chęć uczestnictwa w zajęciach tanecznych
 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach tanecznych
 3. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych na własną odpowiedzialność
 4. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach tanecznych, osoba lub osoby do tego upoważnione (rodzic/e, opiekun/owie) oświadczają, że w/w osoba nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność
WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 1. Każdy uczestnik Art  Station  zobowiązany jest do:
 • Zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu
 • Zachowania czystości oraz przyjętych ogólnych norm zachowania się na terenie Art Station
 • Wygodny strój ćwiczebny
 • Zmiana obuwia na obuwie sportowe

2. Podczas zajęć wymagana jest:

 • Punktualność
 • Posłuszeństwo w stosunku do instruktora, nie utrudnianie prowadzenia zajęć, nie utrudnianie uczestnictwa w zajęciach innym członkom zespołu
 • Kulturalne zachowanie

3. Na terenie Art  Station obowiązuje zakaz palenia tytoniu

OPŁATY
 1. Opłatę za naukę tańca dokonujemy do 10 –tego każdego miesiąca w sekretariacie szkoły
 2. Za zwłokę w uiszczeniu opłat za naukę tańca nalicza się kary umowne w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w opłatach
 3. O zwolnieniu lub przełożeniu terminu opłat decyduje dyrektor Art Station
 4. Opłaty dokonujemy na podstawie cennika Art  Station
 5. Można dokonać opłat na podstawie jednorazowych wejść
 6. Art Station nie zwraca opłat w przypadku nie uczestniczenia na zajęciach
 7. Nieobecność na zajęciach można zastąpić obecnością na innej formie nie później niż 14 dni od dnia nieobecności uczestnika Art Station.
OBOWIĄZKI WZGLĘDEM ZESPOŁU
 1. Każdy tancerz tańczący w układzie tanecznym zobowiązany jest do uczestniczenia w próbach generalnych i pokazach tanecznych
 2. O zwolnieniu go z próby generalnej lub pokazu tanecznego decyduje instruktor
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach tanecznych, tancerz zaangażowany do danego układu tanecznego ma obowiązek tańczenia w danej choreografii do momentu znalezienia na swoje miejsce zastępstwa lub wygaśnięcia danej choreografii.
 4. W przypadku opuszczenia choreografii bez wypełnienia pt.3 grozi kara finansowa w wysokości kosztów jakie poniesie szkoła związane z zorganizowaniem zastępstwa obciążająca w/w tancerza.
STROJE TANECZNE
 1. Koszt strojów tanecznych pokrywa uczestnik, o ile nie zarządzi inaczej dyrektor Art Station
 2. Koszt strojów naliczany jest zgodnie z zaplanowaną choreografią
 3. Istnieje obowiązek szanowania stroju i używania go wyłącznie na scenie
 4. W przypadku zniszczenia Ew. zgubienia stroju uczestnik zobowiązany jest uzupełnić strój na własny koszt
 5. W przypadku rezygnacji z członkowstwa uczestnik, który:
 • Opłacił 100 % kosztów stroju pozostawia strój do swojej dyspozycji
 • Opłacił 50 % lub mniej zobowiązany jest do zwrotów strojów
SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKOSTWA
 1. Skreślenie z listy członków zespołu następuje w wyniku nie przestrzegania warunków obowiązujących tancerza:
 • Miesięcznej, nieusprawiedliwionej nieobecności
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności na próbie generalnej lub pokazie tanecznym
 • Złego zachowania na sali prób
 • Złych wyników w nauce i złego zachowania w szkole i poza nią
 • Brak opłat z jednego miesiąca
PRAWO
 1. Każdy uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z członkostwa po uprzednim poinformowaniu instruktora, rozliczeniu się z ewentualnych układów i strojów tanecznych
 2. Każdy uczestnik w dowolnym czasie może zmienić i rozszerzyć wybraną formę
ORGANIZATOR
 1. Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora – w takim przypadku zostaną wyznaczone inne terminy zajęć
 2. Organizator ma prawo do odwołania zajęć. Informacja powinna znaleźć się na: WWW.art-station.pl
 3. Organizator nie odpowiada za pozostawione i zaginione rzeczy na Sali i w szatni
SZANUJMY PRACĘ SWOJĄ I INNYCH

ART STATION

ART STATION ZALECA PRZEPROWADZENIE ZDROWOTNYCH BADAŃ KONTROLNYCH

Masz pytanie ? Napisz do nas !